Standpunten


ONDERWIJS
Scholing is de basis van onze samenleving. Leerkrachten moeten meer tijd krijgen voor hun leerlingen. Terugbrengen van vergadercultuur en administratie. Goede faciliteiten, een kind houdt van nature van bewegen. Bijv. SCHOOLZWEMMEN. De leerling kan zich spelend veel beter ontwikkelen. Daarnaast een professionele begeleiding die weet op welk moment het kind toe is aan een volgende stap. Daarnaast hecht de LTS grote waarde aan een goede voor- en naschoolse KINDEROPVANG. (Het FINS onderwijsmodel is hiervoor een fantastisch voorbeeld.)

GOEDE, BETAALBARE ZORG
Zorg aan huis, dagopvang ouderen. Weinig administratie, duidelijke heldere communicatie en vooral goed personeel.

WERKGELEGENHEID
Herstart sociale werkplaats. Actief beleid naar mensen zonder werk. Veel mensen willen werken maar mogen het niet. Dit moet aangepakt worden.

NATUUR BESCHERMEN
Gezonde bomen niet kappen. Zuinig op onze prachtige natuur in Baarn. Goede afvalverwerking.

WONINGBOUW
Betaalbare woningen bouwen. Goed gebruik maken van bestaande bouw. Geen panden slopen die goed zijn. GEEN HOOGBOUW. Als er gebouwd wordt moet het versterking van de wijk zijn. GEEN woningbouw langs de A1. Gebruik die ruimte voor sportcomplexen.

RUIMTELIJKE ORDENING
Houdt het centrum open en goed bereikbaar. Stimuleren winkels in het centrum, aanwezigheid & sfeer. Goede balans tussen winkelketens en kleine zelfstandigen. Horeca niet onbeperkt uitbreiden met tientallen eethuisjes, het moet er wel zijn. Voorkom kliekvorming van bevolkingsgroepen. Parkeren in het centrum onder de grond.

SPEELDOOS NAAR HET CENTRUM
Maak een Baarns bruisend uitgaanscentrum. CreŽer overnachtingsgelegenheid. Theater aan de Kooihoek, een dorpshuis aan een besloten Brink, horeca alles is rond de Brink dan aanwezig.

JONGERENCENTRUM
Baarnse jeugd heeft dringend behoefte aan een jongerencentrum. Muziek, activiteiten naar hun eigen keuze is belangrijk onderdeel van hun vrijetijdsbesteding. Lage Vuursche geen grote publiekstrekkers..theehuis waar stiltegebied is onbespreekbaar.. een terras voor 700 mensen in de Kuil is een aanslag op juist het individuele beleven van het gebied aldaar. We moeten gaan nadenken over bereikbaarheid anders dan met autoís net als een gasloosdorp dat niet meer gaat kosten dan wat het vandaag voor een gezin betekent.

KOOP LOKAAL
behoud kleine zelfstandigen in Baarn

GEBRUIK STREEKPRODUKTEN
ondersteuning regionale bedrijven.

TRANSFERIUM BIJ DE A1
Bijdrage met fietsroutes autoluw centrum Baarn.

RESPECT VOOR DE NATUUR
Beperk bomenkap. Bouw er omheen het kan!

GEEN WINDMOLENS IN BAARN
Er is voldoende ruimte buiten de woongrens.

GEEN GESUBLIMEERDE AANRANDING VAN WOONWIJKEN
Wat bij de Nieuwe Oosterhei dreigt is een voorbeeld van hoe het niet moet, zonder gevoel eringeramde bouw.

KOFFIESHOP ONDER VOORWAARDEN
Centrale plek waar softdrugs gekocht kunnen worden reduceert aanzienlijk overlast op straat. Plek ver van scholen zijn, buiten het centrum.


Speerpunten voor Baarn van de LTS, n.a.v. stem wijzer vragen
Stop met alles veels te groot, hoog, in Baarn zoals de Kooihoek vol te bouwen, wel investeren in ons Baarn, centrum, net als in wijken & recreatief buitengebied. Kwaliteit van leven moeten we op peil houden & als er dan vanzelf inverdieneffecten komen, is de LTS het met de stelling eens, OZB omlaag. De gemeente gaat dan brengen, in plaats van nemen. We moeten creatief omgaan metkosten, te beginnen met goede ruimtelijke ordening, onze grondposities moeten integraal worden ingezet, zo geld genereren.

Betaald parkeren invoeren in het centrum zou op dit moment de doodsteek voor het centrum zijn, de LTS is tegen al die autoís in het centrum, het liefst onder de grond, zo kan kwaliteit van het dorp enorm toenemen, bij Brink of aan Nieuwstraat bij entree van centrum, onder Kooihoek moet NET ZO op termijn het gebeuren.. er moet visie zijn.. we dreigen nu onszelf klem te zetten met gemiste kansen. Op termijn aan A1 een transferium? Vandaar naar de baarnse parels& LageVuursche, ook daar zo reguleren van verkeer?

Aanloopstraten naar het centrum met allerhande functies zijn belangrijk. Doods winkelcentrum dreigt, om te komen waar het gebeurt, heb je de periferie rondom nodig. Vandaar maak plannen voor plekken met echt toegevoegde waarde als aanloop naar bloeiende winkelstraten met culturele functies. Bundel supermarkten bij elkaar zover mogelijk aan de winkelstraat in combi, met voor mensen van buiten gelijk begrijpelijk parkeren.

Als het om woningbouw gaat, ONS fixeren op de meest ongunstige plek tussen het bedrijventerrein de Noordschil en de Drakenburgerweg betekent een aanslag op Baarn,geen Nieuwlandtoestanden langs de A1.. bekijk mogelijkheden van op ruime afstand bouwen van snelweg aan Drakenburgergracht/Zandheuvelweg tot Eembrugge.. pal op A1 zou je sport kunnen leggen in plaats van woningen bouwen.. nieuwe sportvelden combi met de Geeren.. Sportcentrum Trits & dan op wat vrij komt, bouwen. In ieder geval moet er gebouwd worden, voor starters ten eerste & alleenstaanden.. pak inbrei mogelijkheden in het dorp aan.. plaats bedrijvenuit, maak plan met regio.

Maak mooi dorp door kleine bouwbedrijven te stimuleren, met als uitgangspunt versterking van eigenheid van elke plek & dorp & dat tot uitdrukking te brengen in het product.. versterk baarnse kwaliteit& maat. Campagne, koop plaatselijke producten, kan mede onze kwijnende middenstand & bedrijvenop peil houden, mik niet op grootschalige aanpak, regionale niche met toeleveranciers van hier maakt ons dorp om te bezoeken aantrekkelijk.

Winkeltijden. Ieder heeft zijn rust nodig, open blijven is geen verplichting maar als winkels aanloop weten te genereren Ďs avonds prima, ieder heeft zo met zichzelf & elkaar het eigen af te wegen BELANG, bezie zo ook horeca.

Theater de Speeldoos moet naar het centrum verhuizen. Natuurlijk.. naar daar waar al horeca is &tegelijk met autoluw dorp maak dorpshuis naast de Pauluskerk, parkeren ondergronds, zo op termijn besloten Brink, heb visie,verpoosplekken zoals binnenpleintuinen als pronkjuwelen in een aansprekend centrum met ook hotelfuncties, mensen moeten ergens slapen. Weeg af, de Speeldoos/bib kan op Kooihoek mooie entree zijn, als je over villa achtige Eemnesserweg dorpbinnenkomt.. niks daar 4-hoog achtergevel supermarkt zonder parkeergarage.

De Brink moet autovrij worden. Onze huiskamer van het dorp met al die aanloopstraten, in de buurt de Pekingtuin.. zelfs reeksen van parken.. kanbruisend hart van het dorp worden, met een dorpshuis op parkeerterrein naast de Pauluskerk. Maak middels gemeentelijke geldstromen mede het instandhouden zo van de kerk mogelijk. Net zo kan de Paaskerk mogelijk de bibliotheek bij Brandpunt krijgen. Plekken waar het echt rust is.. & toch van alles gebeurt, spreken aan.

Kappen van bomen moet mogelijk zijn, soms staat iets in de weg, we zijn gezegend met oude bomen.. onsgroene kapitaal, vandaar bomen beeldbepalend natuurlijk sparen& eromheen kanje ook bouwen als creatieve oplossing. Respect voor natuur steeds weer uitgangsgpunt, beperk preventief kappen..weg is weg, alleen als er reŽel gevaar is, handelen. Gezonde bomen betekent vogels, dieren, zien van eekhoorntjes, koester de aarde.

In Baarn mogen geen windmolens komen. Andere plekken al verpest lenen zich er beter voor, in Baarn zou het een aanslag zijn. Er moet gewerkt worden aan kwaliteit van Baarn, weg met onaangepaste bouw, werk mede aan terugdringing van die visuele vervuiling, voorts reduceer andere stoorzenders van de baarnse kwaliteit zoals lawaai, neem de A1 & vliegverkeer, doorgaand verkeer eruit, streef naar autoluw dorp & ommeland met goede langzaamverkeers routes, bundel langs A1 asfalt.

Kwaliteit van wijken niet gesublimeerd aanranden met niet passende bouwprojecten zoals in de Nieuwe Oosterhei weer dreigt & elders. Combineer mogelijkheden van zorg.. starters&alleenstaanden. Voorstellen gedaan door LTS daartoe waren er vier jaar lang& de raad steeds met de rug naar toe, de kiezer kan dat anders maken.

Andere standpunten van de LTS.
Mobiele cameraís daar waar de noodzaak evident is. Belangrijk ook dat achteraf gekeken kan worden wat gebeurd is. Naast cameraís mensen moeten op egoisme&vandalisme worden aangesproken, hou je aan regels.

In Baarn een coffeeshop, indien behoefte, OK. Ver van scholen, buiten het centrum.

Arbeid moeten verrichten door mensen met een uitkering. Ouderen met weinig kansen is anders dan jongeren die werkervaring op zouden moeten doen, verplichten is paard achter de wagen.. leg uit, arbeidadelt, net als vrijwilligerswerk.. geven is leuk.

Werk bieden aan mensen die vroeger in een sociale werkplaats terecht konden, vindt de LTS VANzelfsprekend als het merendeel gedoemd gaat zijn, thuis te zitten& werk bieden, klop ook aan bij landelijke overheid aan.. die de boel toch enigszins verziekt heeft.

Als het om vuurwerk gaat, reguleren van zelf afsteken van vuurwerk daar waar het noodzakelijk is, probeer de mentaliteit te veranderen, verbieden van alles van boven af, betekent een overheid, niet van deze tijd, oude gebruiken raken achterhaald, werk aan voortschrijdend inzicht. Voorts vuurwerkverbod, wie gaat het allemaal handhaven wat dus niet lukt?

Afvalscheiden. Sommigen scheiden groen op de composthoop, want hebben een grote tuin.. containers zijn daar geen probleem.. in een flatje kan het een onmogelijke zaak zijn.. maatwerk.. vandaar ook hier, weer het gaat om mentaliteit, instelling, mensen moeten het zelf doen, wie wil scheiden natuurlijk alle mogelijkheden. Vandaar ten ALLEN tijden, pas na inzameling, tenzij..

Baarn moet het schoolzwemmen opnieuw invoeren.

Baarnse kinderen tussen twee en vier jaar oud moeten naar de voorschool kunnen. Ieder kind moet die mogelijkheid hebben.

Baarn moet niet vasthouden aan de verplichte maatschappelijke stage voor middelbare scholieren, ook nu die verplichting landelijk is afgeschaft. Verplichten kan toch helemaal niet, werkt niet.

Geld uitgeven aan het opknappen van de buitenwijken, ook als dat betekent dat er minder overblijft voor het centrum, vraagt afweging van prioriteit van zowel uitbouw van kwaliteit in het buitengebied, alswijken & centrum, of te werken aan langzaamverkeersroutes..

Verkeer Amsterdamse straatweg, reguleer naar intensiteit op bepaalde tijdstippen, DRUKKE WEG MET noodzaak van doorstroming, vraagt maatwerk. Baarn autoluw & waar wil je HOGER DAN 50 snelheid nog toestaan, overstekende mensen doodgereden door racegasten niet de bedoeling.

De gemeente moet een deel van het geld voor het onderhoud van parken en plantsoenen door burgers zelf laten besteden. Prima als er een gestructureerde aanpak door de buurt is, eigen accent geven aan het groen kan heel verrassend zijn zoals elders gebeurt.Komt er niks uit de buurt, klaar.

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners om advies vragen in een raadgevend referendum. Standpunt: Eens Reactie: Ook al in de planfase de mensen in meetings betrekken&dan iets doen met opmerkingen. Alle bewoners moeten in staat gesteld worden voorstellen aan te dragen bij de gemeenteraad, niet alleen jongeren, overigens eens dat er iets voor jongeren moet gebeuren, helder.

Organisaties die nieuwkomers met een verblijfsvergunning (statushouders) helpen bij hun inburgering, moeten subsidie krijgen van de gemeente. Standpunt: Oneens Reactie: Overheid heeft kerntaken&mooi dat burgerorganisaties dat aanvullen,maar werf dan zelf noodzakelijke fondsen.

Aantal standpunten van Facebook
Geen Facebook? Hierbij een verzameling van een aantal standpunten zoals ze op Facebook zijn verschenen. Uiteraard is er op Facebook zelf nog veel meer te vinden.
Klik op de link om haar het artikel in pdf formaat te gaan. Het opent dan in een nieuw scherm.